xTimio 1.0

Zpět na projekty

Stáhnout aplikaci

10. 5. 2011  xTimio 2.0 (xls, 305 kB)    xTimio 1.0 (zip, 103 kB)

Úvodem

Aplikace xTimio slouží k evidenci časů strávených na různých činnostech. Uspořádání aplikace umožňuje editovat časy pro různé zákazníky a přiřadit je různým projektům. Údaje mohou být podkladem pro fakturování, neboť lze každému zákazníku definovat hodinovou sazbu. Aplikace je tedy vhodná například pro

  • vývojáře, grafické designéry
  • projektanty
  • překladatele, redaktory, spisovatele
  • konzultanty

Ke každému zákazníkovi i projektu jsou zobrazovány souhrnné údaje o fakturovaných, nefakturovaných i celkových časech. Stejně tak i částky počítané na základě zadaných hodinových sazeb.

Technické požadavky a parametry

Aplikace xFaktury je vytvořena v MS Excel 2003 a využívá makra jazyku VBA a ActiveX prvky. Aplikaci lze spustit i v novějších verzích office MS Excel 2007 nebo MS Excel 2010.

Při spouštění aplikace je třeba povolit makra.

Všechny listy v sešitu jsou uzamčeny, aby byl zajištěn správný chod aplikace.

Zákazníci

Na záložce Zákazníci lze vytvářet a mazat zákazníky. List obsahuje souhrnný přehled časů a částek pro jednotlivé zákazníky.

Přehled zákazníků

Projekty

Na záložce Projekty můžete spravovat projekty k jednotlivým zákazníkům. Tlačítem Editovat projekty zobrazíte formulář, kde můžete vytvářet, upravovat nebo mazat projekty.

Na listu je zobrazen aktuální přehled projektů s informacemi o stráveném čase a odpovídajících částkách.

Přehled projektů

Evidování časů

K evidování časů slouží list Časy.

Zde může uživatel provádět následující operace:

  • začít evidovat čas: Pomocí tlačítka Začít začnete evidovat strávený čas pro aktuálně zvoleného zákazníka a projekt. Na listu se vytvoří nový záznam s aktuálním datem a časem.
  • ukončit strávený čas: Tlačítkem Ukončit ukončíte aktuální činnost. Do listu k neukončenému času se zapíše aktuální čas.
  • změnit strávený čas: Při stisku tlačítka Změnit se zobrazí formulář, kde můžete editovat datum, začátek a konec času u aktuálně zvoleného záznamu.
  • odstranit záznam: Zvolený záznam můžete odstranit, aktualizují se souhrnné časy a částky u daného zákazníka a projektu.
  • změnit stav fakturace: U zvolených záznamů můžete měnit, zda již odpovídající částka byla fakturována či ne. Při změně se automaticky přepočítají souhrnné hodnoty časů a částek odpovídajícím zákazníkům a projektům.
  • vybrat fakturované záznamy a přesunotu je do historie:Pomocí tlačítka Vybrat fakturované se vyberou záznamy, které jsou označené jako fakturované. Tyto záznamy je pak možné pomocí tlačítka Přesunout do historie přesunout na list Historie. Na listu Časy tak lze mít zobrazené pouze nefakturované záznamy.

Evidence časů strávenných na projektech

Historie

Fakturované částky (časy) lze přesunout na list Historie

Historie fakturovaných časů
e-mail: Linda.Mrazkova@ToBudeteCubr.net
telefon: +420 774 139 234